A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében 2015. március 1-jétől az Igazságügyi Hivatal ellenőrzi a végrehajtók működését, ügyvitelét és pénzkezelését.

A Hivatal eljárásának részletes szabályait az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

A vizsgálatok lefolytatására az éves ellenőrzési terv alapján kerül sor. A Hivatal a végrehajtók ügyvitelét, hivatali működését és magatartását

  • átfogó vizsgálat,
  • soron kívüli vizsgálat,
  • célvizsgálat,
  • utóvizsgálat lefolytatása keretében ellenőrizheti. 

Átfogó vizsgálat: annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött végrehajtó tevékenysége során érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar iránymutatásai, valamint, hogy a végrehajtói intézkedések pénzügyi elszámolásai és azok nyilvántartása megfelelően történik-e.

Soron kívüli vizsgálat: a végrehajtó tevékenysége a miniszter, a végrehajtó székhelye szerinti törvényszék elnöke, a Kar hivatali szervének vezetője, valamint az ellenőrzési vezető írásbeli javaslata alapján súlyos vagy rendszeres jogszabálysértés, vagy a Kar iránymutatásaiban foglaltak megsértésének gyanúja esetén soron kívüli vizsgálat alá vonható.

Célvizsgálat: a miniszternek és a Kar hivatali szerve vezetőjének az éves ellenőrzési terv összeállítása során tett javaslata alapján folytatható le.

Utóvizsgálat: lefolytatására az ellenőrzések javaslatai alapján tett intézkedések nyomon követése érdekében kerülhet sor.

Az ellenőrzésekről jelentés készül, amelyben megfogalmazott javaslatok alapján a végrehajtó intézkedési terv készítésére köteles, melyet a Hivatal hagy jóvá.

Az ellenőrzések legfontosabb megállapításait és javaslatait, valamint az intézkedési tervi feladatok teljesítését a Hivatal éves ellenőrzési jelentésében foglalja össze, és a tárgyévet követő év március 1-jéig küld meg a miniszternek és a Kar hivatali szerve vezetőjének.

A bírósági végrehajtókkal kapcsolatos panaszügyek felügyelete

Az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatos panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vizsgálja ki.

A végrehajtó hivatali helyiségében jól látható módon ki kell függeszteni a panasztétel feltételeit, annak módját és benyújtásának helyét. A Kar a honlapján és az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében elhelyezett tájékoztató táblán közzé kell tenni a panasz előterjesztésének lehetőségére és rendjére – különös tekintettel a panaszok szóbeli előterjesztésére szolgáló ügyfélfogadás helyére és idejére – vonatkozó információkat. A végrehajtó és a Kar tájékoztatásának pontosnak, közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.

A panaszügyintézés alapelvei:

a) a panaszosokat a panaszeljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket etikus módon, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni,

b) a panaszeljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani,

c) a panaszosokat megilleti a tisztességes panaszügyintézéshez és az e rendeletben meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog,

d) a panaszt kivizsgáló szerv az eljárás során biztosítja a panaszosok számára, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek és előmozdítja a panaszosok joggyakorlását. A panaszost nem érheti hátrány a panasz megtétele miatt.

A végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek intézését a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezése alapján az Igazságügyi Hivatal felügyeli. Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézésének, a panaszügyek felügyeletének és a fegyelmi eljárások nyilvántartásának rendjét a 3/2015. (II. 25.) IM rendelet határozza meg.

A Kar az előterjesztett panaszok számáról, tárgyáról, értékeléséről és az azok alapján tett kari intézkedésekről havonta tájékoztatja az Igazságügyi Hivatalt. Az Igazságügyi Hivatal mintavétel útján ellenőrzi, hogy a panasz elbírálása megfelelt-e a jogszabály céljának, és a panasz tárgya tekintetében az egyéb jogszabályoknak. A folyamatos felügyelet ellátása érdekében az Igazságügyi Hivatal és a Kar évente, szükség esetén félévente áttekinti az elintézett panaszokat.

Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyért felelős minisztert, a Kar hivatali szervének vezetője pedig a közgyűlést évente tájékoztatja a panaszügyek intézéséről.