Ki és milyen esetben veheti igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét?

Aki Magyarország területén bűncselekmény sértettjévé vált, vagy aki a bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet (testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt) szenvedett el. Igénybe veheti az áldozatsegítő szolgáltatásokat az a Magyarországon élő magyar állampolgár is, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, és ezt megfelelően igazolja.


Milyen szolgáltatásokat nyújt az áldozatsegítő szolgálat?

Az állam áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti az áldozat érdekeinek érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt ad, jogi segítségnyújtást biztosít. Az áldozatsegítő szolgáltatásokat bármilyen típusú bűncselekmény áldozata igénybe veheti.


Mit jelent az érdekérvényesítés elősegítése?

A szolgálat a bűncselekmény következtében bekövetkezett jogsérelem rendezéséhez jogi tanácsokkal látja el az áldozatot. Tájékoztatja arról is, milyen pénzbeli és természetben nyújtott egészségügyi, szociális, nyugdíj-biztosítási, család- és gyermekvédelmi ellátásokat, szolgáltatásokat vehet igénybe, valamint az ellátásokat nyújtó intézményeket hogyan érheti el. Ha az áldozat kéri, a szolgálat segít az ellátások igénybevételében, illetve az azokból eredő esetleges panaszjog érvényesítésében.


Mit jelent az azonnali pénzügyi segély?

Ha az áldozat a bűncselekmény következtében a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait nem tudja fizetni, a szolgálat ezek megfizetéséhez nyújt segítséget. Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, tehát nem az áldozat teljes kárát téríti meg az állam, hanem a kialakult krízishelyzeten segít át. A segély legmagasabb összege 2015-ben 99.201 Ft (alapösszeg).


Mi a jogi segítségnyújtás?

Ha a rászoruló áldozat ügyének további intézése ügyvéd általi jogi közreműködést kíván, akkor az áldozatsegítő szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani. Az áldozat, rászorultság esetén, a bűncselekménnyel összefüggő jogi problémái megoldásához ügyvédi tanácsadást vehet igénybe, vagy beadvány (pl. kereset, kérelem, feljelentés stb.) szerkesztését kérheti.


Mi a kárenyhítés?

Kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen fizikai sértettjei jogosultak, akiknek testi épsége, egészsége a bűncselekmény következtében súlyosan károsodott, továbbá ezek hozzátartozói, eltartottjai, illetve aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott. Feltétele továbbá az áldozat rászorultsága, amelyet jövedelmi viszonyai határoznak meg. Rászoruló az áldozat, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az alapösszeg kétszeresét (2015-ben a 198.402 Ft-ot), illetve akkor is, ha a törvényben felsorolt szociális ellátások valamelyikében részesül.


Hol terjeszthetem elő a kérelmet?

A kérelem bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető. Az áldozatsegítő szolgálatok a fővárosban és a megyeszékhelyeken, a megyei kormányhivatalok részeként működnek. Néhány megyében a megyeszékhelyen kívül, más városokban is elérhető a szolgálat, a kihelyezett ügyfélfogadások helye és időpontja a honlapon megtekinthető.


Hol szerezhetem be a kérelem-nyomtatványt?

A nyomtatvány letölthető az Igazságügyi Hivatal honlapjáról: www.igazsagugyihivatal.gov.hu. Az áldozatsegítő szolgálatok pedig kérésre postai úton biztosítják a nyomtatványt.


A kérelem benyújtása kötött valamilyen határidőhöz?

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetését követő 5 napon belül lehet előterjeszteni.
Ha a bűncselekmény következtében az áldozat olyan helyzetbe kerül, hogy csak a határidő lejárta után tudja felkeresni a szolgálatot (mert például kórházban volt, gyógykezelés alatt állt, vagy csak később szerzett tudomást a bűncselekményről), akkor igazolási kérelemmel élhet. Az igazolási kérelem a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül terjeszthető elő, és abban azt kell igazolni, hogy az áldozat a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el.
 
Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás határidő nélkül kérhető.
 
A kárenyhítési kérelmet pedig a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül lehet előterjeszteni. Ha a kérelem előterjesztése elháríthatatlan akadályba ütközik, a kérelmet az akadály megszűnésétől számított 3 hónapon belül lehet előterjeszteni.


Miért csak öt nap áll rendelkezésre az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtására?

Pontosan azért, mert a támogatás ezen formájának nem kártérítési célja van, hanem a bűncselekmény következtében fellépő akut krízishelyzet kezelését biztosítja, az első, a legszükségesebb lépések megtételét segíti. Hosszabb idő – adott esetben egy hét, egy hónap – elteltével a pillanatnyi rászorultság már nem áll fenn, ennyi idő alatt általában az áldozat önerőből képes megoldani a helyzetet.


Csak magyar állampolgár részesülhet áldozatsegítésben?

Nem. A magyar állampolgárokon kívül az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára, az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó állampolgára, a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó hontalan személy, az emberkereskedelem áldozata, illetve az is részesülhet Magyarországon áldozatsegítésben, aki az állampolgársága szerinti állam és Magyarország közötti nemzetközi megállapodás vagy viszonosság alapján erre jogosult. Erre akkor van mód, ha az adott személy Magyarország területén bűncselekmény sértettjévé vált, vagy a bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el.


Mivel kell igazolnom azt, hogy bűncselekmény áldozata vagyok?

Az áldozatsegítő szolgáltatások, illetve a kárenyhítés akkor vehetőek igénybe, ha a sérelmezett bűncselekménnyel kapcsolatban indult büntetőeljárás. Az eljárás megindulásáról az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) igazolást állít ki. Ha az áldozat ilyen igazolással nem rendelkezik, akkor azt a szolgálat hivatalból szerzi be.


Ha feljelentést teszek, akkor az áldozatsegítő szolgáltatások alanyi jogon illetnek meg?

Nem. A szolgáltatásokat kérelmezni kell, az egyes szolgáltatástól és a konkrét helyzettől is függ, az hogy abban ki részesülhet. Jogi segítségnyújtásnál a szolgálat a szociális rászorultságot vizsgálja, azonnali pénzügyi segély megállapítására pedig akkor van mód, ha a bűncselekmény következtében az áldozat olyan helyzetbe került, hogy a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásai megfizetésére adott körülmények között nem képes. Az áldozatsegítő szolgálat az eset összes körülményeit köteles mérlegelni, és ezek alapján dönteni arról, hogy a bűncselekmény következtében kialakult-e krízishelyzet, és ha igen, akkor mekkora összegű segítséget tud biztosítani a krízishelyzetből való kilábaláshoz.


Mennyi az azonnali pénzügyi segély mértéke?

Az azonnali pénzügyi segély mértékét az eset összes körülményeinek megvizsgálása után az eljáró szolgálat mérlegelési jogkörében határozza meg. Az adható legmagasabb összeg a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43 százaléka. Ez a maximális összeg 2012-ben 87.118 Ft.


A bűncselekménnyel okozott káromat az áldozatsegítő szolgálat teljes egészében megtéríti?

Nem. Az azonnali pénzügyi segély a bűncselekmény következtében fellépő krízishelyzet kezelésének elősegítésére szolgál, nem pedig kártérítés. Az áldozatsegítő szolgálat az azonnali pénzügyi segély kérdésében méltányossági döntéssel határoz, amely nem a szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet mérlegelésén alapul. Az áldozat bűncselekmény következtében felmerült (lakhatási, ruházkodási, élelmezési, utazási, gyógyászati és kegyeleti) rendkívüli kiadásaihoz járul hozzá a szolgálat. Ennek megfelelően maximalizálja a jogszabály a biztosítható támogatás összegét.
Kárenyhítési kérelem esetén a törvény előírja azt a differenciált számítási módot, amellyel a kárenyhítés összegét kalkulálni kell. A havi járadék maximális összege az alapösszeg, azaz 2015-ben 99.201 Ft lehet. (Járadék 6 hónapot meghaladó keresőképtelenség esetén, legfeljebb 3 évig adható és folyósítása megszűnik, ha az áldozat időközben más forrásból jogosulttá válik rendszeres pénzbeli ellátásra.) Az egyösszegű kárenyhítés mértéke a tényleges vagyoni kárral arányos, de legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse, azaz 2012-ben maximum 1.488.015 Ft lehet. (Egyösszegű kárenyhítés esetén is visszafizetendő az időközben más forrásból – pl. biztosításból, elkövetőtől – megtérülő összeg.)


Terhel a pénzbeli támogatással kapcsolatban visszatérítési kötelezettség?

Kizárólag akkor, ha a cselekményről, amellyel kapcsolatban az eljárás indult, kiderül, hogy nem bűncselekmény, vagy ha a kár vagy a rendkívüli kiadás más forrásból megtérül (ilyenkor a megtérülés mértékéig), illetve ha a támogatás igénybevételét kizáró ok a támogatást követően következik be.